VỮA HIỆU ỨNG PLASTER OP10

EN

VỮA HIỆU ỨNG PLASTER OP10

Vữa hiệu ứng tạo hình nghệ thuật có kích thước size hạt 1mm

  • Ưu điểm
  • Tính chất